All In Quality Shop
Mijn Account | Order Geschiedenis | Klantenservice
 
Snel zoeken  
 
  Hoofdpagina » Winkel » Algemene voorwaarden Afrekenen
Europees Webshop Keurmerk
Vind ons op Facebook
iDeal
Categorieën
AANBIEDING!
Kantoorartikelen...
Kantoormachines...
Kantoorinrichting...
School & Hobby...
Audio/Video...
Batterijen & Laders...
Beveiliging...
Brand beveiliging
Camera beveiliging...
Communicatie...
Computersupplies...
Connectoren...
Contactdozen...
Digitale camera's
Facilitaire producten...
GADGETS...
Gereedschap
Kabel afwerking...
Kabelbinders
Kabels...
Klittenband
Koffers & Tassen...
LCD beugels
LED Strips...
Lichtbronnen...
Netwerk producten...
Printen, faxen & kopiëren...
Software
Tape & band...
Telecommunicatie...
Toner-/Inktcartridges...
UPS / Noodstroom...
Voedingen
Verpakkings- & verzendmaterialen...
OPRUIMING! OP = OP!
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
All In Quality Shop
gevestigd en kantoorhoudende te Nieuwegein, ingeschreven bij
de KvK Utrecht onder dossiernummer: 30184614
hierna te noemen: AQShop

1.Definitie:
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. AQShop:de gebruiker van de algemene voorwaarden. De opdrachtgever :de wederpartij van de gebruiker. De overeenkomst, de overeenkomst tot dienstverlening, levering, aanbiedingen, servicecontracten en toekomstige (rechts)betrekkingen daaronder begrepen.
1.2 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden van kracht.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en verlopen op de aangegeven datum.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de wederpartij is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door Koper opgegeven emailadres of hoofdadres.
2.6 Wederpartij en All - In Quality Shop komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van All - In Quality Shop zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. All - In Quality Shop garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.8 AQShop is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van AQShop zijn genomen.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief omzetbelasting (BTW).
3.2 De wederpartij is de prijs verschuldigd die AQShop in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door AQShop worden gecorrigeerd.
3.3 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs
3.4 Voor opdrachten met betrekking tot kantoormeubelen, kantoormachines, leveringen op pallet worden productgebonden orderkosten in rekening gebracht en met betrekking tot kantoor verbruiksartikelen tot een bedrag van € 150,00 (exclusief BTW) worden € 6.95 orderkosten in rekening gebracht volgens de ten tijde van de uitvoering van de order daartoe bij AQShop geldende regeling. Voor grensoverschrijdende transacties gelden afwijkende voorwaarden.
3.5 Montage- of installatiewerkzaamheden en voorzieningen zijn voor rekening van de wederpartij en worden separaat doorberekend.
3.6 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, sociale- en overheidslasten, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie geven AQShop het recht de prijs te wijzigen. Wijzigt AQShop de prijs binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst dan heeft de wederpartij het recht de overeenkomst op die grond te ontbinden.

4. Levering
4.1 Levering vindt plaats af magazijn/leverancier, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
4.2 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze hem worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken maximaal 4 weken worden opgeslagen voor rekening en risico van AQShop ongeacht hetgeen is bepaald in artikel 7. De wederpartij is in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd.
4.3 Indien de wederpartij een zending per rembours heeft besteld zal indien deze wordt geweigerd de verzendkosten en de rembourstoeslag en administratiekosten separaat in rekening worden gebracht.

5. Levertijd
5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft AQShop ernaar om bestellingen binnen 2 tot 4 werkdagen te verzenden. De aangegeven of overeengekomen levertijd geldt nimmer als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. AQShop kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de wederpartij wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de wederpartij per e-mail of telefonisch worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden wordt gebracht.

6. Deelleveringen
AQShop is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is AQShop gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Transport/risico
7.1 Verzending en transport geschieden voor rekening van AQShop.
7.2 Indien de verkochte zaak door AQShop of een door deze aangewezen vervoerder bij de wederpartij wordt bezorgd, is de zaak voor risico van leverancier van de aflevering af, ook indien de eigendom nog niet is overgegaan op de wederpartij. Artikel 4.2 is onverkort van toepassing.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 De door AQShop geleverde zaken blijven het eigendom van AQShop totdat de wederpartij de koopsom heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die AQShop op de wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens AQShop.
8.2 Door AQShop geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
8.3 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
8.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht AQShop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
8.5 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
8.6 Voor het geval dat AQShop zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan AQShop of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommem van AQShop zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

9. Betaling en zekerheid
9.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via IDeal, vooruitbetaling of rembours.
Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ABN/AMRO Bank, rekening 52.31.50.237 t.n.v. All - In Quality Shop. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
Voor bedrijven en instellingen kan hierop een uitzondering worden gemaakt. U kunt, indien u tot deze groep behoort, contact met ons opnemen voor de te volgen procedure.
AQShop kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van AQShop
9.2 Betalingen dienen plaats te vinden binnen 15 dagen netto na factuurdatum in de overeengekomen valuta zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op
9.3 Ingeval van niet-tijdige betaling verkeert de wederpartij in verzuim en is hij rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan wordt het bedrag der vordering, onverminderd de reeds vervallen en nog te vervallen rente, verhoogd met 15% van de hoofdsom voor administratiekosten alsmede met alle door AQS gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtskundige bijstand, indien AQS als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.4 Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij onmiddellijk opeisbaar, ongeacht of AQShop hiervoor reeds heeft gefactureerd of voorfinanciering heeft plaatsgevonden en is AQShop bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van AQShop schadevergoeding te vorderen.
9.5 AQShop is steeds gerechtigd om hetgeen hij al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde van de wederpartij heeft te vorderen, te verrekenen met een al dan niet opeisbare tegenvordering van de wederpartij op AQShop.
Ingeval de vordering van AQShop op de wederpartij nog niet opeisbaar is, maakt AQShop van zijn verrekeningsbevoegdheid geen gebruik, tenzij op de tegenvordering van de wederpartij beslag wordt gelegd of daarop anderszins verhaal wordt gezocht, daarop een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of de wederpartij zijn tegenvordering onder bijzondere titel overdraagt. AQShop zal de wederpartij indien mogelijk van tevoren in kennis stellen van het gebruik van zijn verrekeningsbevoegdheid.
9.6 De wederpartij is verplicht op eerste verzoek van AQShop terstond genoegzaam en in de door AQShop gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zonodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is AQShop gerechtigd zijn verplichtingen op te schorten.
9.7 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in het voorgaande lid niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen terstond opeisbaar.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Indien AQShop toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen kan hij uitsluitend aansprakelijk gesteld worden voor de vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de vergoeding voor de achtergebleven prestatie. AQShop is niet aansprakelijk voor enige andere vorm van schade, waaronder begrepen:

  • aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook;
  • indirecte schade;
  • gevolgschade;
  • schade wegens gederfde winst;
  • vertragingsschade;
  • schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door de wederpartij;
  • schade wegens door AQShop gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.
10.2 AQShop aanvaard geen schade die opdrachtgever en derden lijden doordat AQShop de verplichtingen niet kan nakomen jegens opdrachtgever vanwege het feit dat, toeleveranciers toerekenbaar of niet toerekenbaar afspraken jegens AQShop niet nakomen of niet na kunnen komen als gevolg van het verkeren in staat van faillissement van de toeleverancier of wanneer surséance van betaling door toeleverancier is verkregen of aangevraagd, dan wel de levertijd door de leveranciers wordt overschreden.
10.3 Het recht van de wederpartij op boete of schadevergoeding ontstaat pas, indien de wederpartij na het ontstaan ervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk aan AQShop heeft gemeld.
10.4 Iedere aanspraak op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt na verloop van een jaar na de gebeurtenis, waardoor de boete opeisbaar is geworden of de schade is veroorzaakt, tenzij met de invordering in rechte ervan binnen genoemde termijn een aanvang is gemaakt.
10.5 De wederpartij vrijwaart AQShop voor alle schade die AQShop mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door AQShop geleverde zaken.
10.6 Voorzover AQShop op grond van dit artikel aansprakelijk gesteld kan worden gesteld zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het totaal door opdrachtgever, op grond van de door hem aan AQS verstrekte opdracht, aan AQShop verschuldigde en betaalde bedrag, mits de schadelijdende partij terzake schadeloos gesteld kan worden door een door of ten behoeve van hem/haar gesloten verzekering.

11. Gebreken; klachttermijnen
11.1 De wederpartij dient de geleverde zaken bij aflevering te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

  • of de juiste zaken zijn geleverd
  • of de geleverde zaken wat de hoeveelheid en aantal betreft overeenstemmen met het overeengekomene;
  • of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
11.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd dan dient de wederpartij deze te vermelden op de afleveringsbon, de factuur en/of het vervoersdocument.
11.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 30 dagen na aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd en onder vermelding van de factuurgegevens te melden aan AQShop.
11.4 Klachten over facturen dient de wederpartij binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te melden aan AQShop.
11.5 Indien de wederpartij geen melding maakt van gebreken of klachten binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
11.6 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

12. Garantie
12.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
12.2 AQShop garandeert slechts de door de fabrikant of anderszins opgegeven specificaties van het geleverde, behoudens het ten aanzien hiervan in deze voorwaarden bepaalde. Deze garantie houdt geen enkele garantie in over de geschiktheid voor het feitelijk gebruik, dat de wederpartij of een derde daarvan maakt. Voor geleverde zaken gelden de garantiebepalingen van de toeleverancier / fabrikant. AQShop zal de wederpartij op zijn verzoek informeren over de toepassing zijnde bepalingen van onze toeleverancier.
12.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
12.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AQShop enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de zaak.
12.5 Indien de wederpartij een beroep doet op een door AQShop gegeven garantie, dient de wederpartij binnen 14 dagen na ontvangst door AQShop van het beroep op garantie, AQShop in staat te stellen de desbetreffende zaak te onderzoeken op een naar keuze van AQShop te bepalen plaats, bij gebreke waarvan de wederpartij geen rechten kan ontlenen aan de garantie, tenzij de gedraging of het nalaten van de wederpartij een verval van diens rechten op garantie niet zou rechtvaardigen.
12.6 Indien AQShop onder de garantie materiaal en/of constructiefouten heeft laten herstellen of de desbetreffende zaak heeft vervangen, is hij van zijn garantieverplichtingen volledig gekweten en zal hij niet tot enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden, tenzij schade voortvloeit uit opzet of grove schuld van AQShop of zijn leidinggevend personeel, of aansprakelijkheid van AQShop voortvloeit uit Titel 3 Afdeling 3 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Evenmin kan de wederpartij op grond van de gebleken materiaal en/of constructiefouten ontbinding van die overeenkomst vorderen, tenzij in redelijkheid van de wederpartij niet kan worden verwacht dat hij de overeenkomst in stand laat.

13. Intellectuele eigendom/auteursrechten
13.1 De door AQShop geleverde zaken maken geen inbreuk op enig intellectuele eigendomsrecht dan wel auteursrecht. Mocht evenwel al dan niet in rechte komen vast te staan dat enige door AQShop geleverde zaak inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten dan wel auteursrechten van een derde, zal AQShop naar zijn keuze en na overleg met de wederpartij de betrokken zaak vervangen door een zaak, die geen inbreuk maakt op vorenbedoelde rechten, of een gebruiksrecht hiervoor verwerven dan wel de betrokken zaak terugnemen tegen terugbetaling van de koopprijs en verminderd met de gebruikelijke afschrijvingen.
13.2 De wederpartij heeft geen recht op vervanging van de zaak, die strijd oplevert met enig intellectueel eigendomsrecht dan wel auteursrecht van een derde, indien hij AQShop niet binnen 30 dagen na bekendwording met dit feit schriftelijk hierover heeft ingelicht.

14. Ontbinding overeenkomst
14.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met AQShop voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is AQShop, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die AQShop op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
14.2 Indien de behoorlijke nakoming door AQShop van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van AQShop komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is AQShop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

15. Overmacht
15.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan AQShop zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van AQShop, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van AQShop, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan AQShop afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
15.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. AQShop is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

16. Vrijwaringen
16.1 Indien de wederpartij aan AQShop informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de wederpartij dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden en/of software vrij zijn van virussen en defecten.
16.2 Wederpartij vrijwaard AQShop van aanspraken tot schadevergoeding die derden ten laste van AQShop geldend mochten maken wanneer de schade aan derden is veroorzaakt door schending van octrooien en/of auteursrechten, door gebruik van tekeningen, gegevens, materiaal dan wel door toepassing van werkwijze die aan AQShop door of vanwege wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven.

17. Risico-overgang
17.1 AQShop garandeert dat het geleverde door of vanwege haar is ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, AQShop geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
17.2 De wederpartij vrijwaart AQShop of door AQShop bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
17.3 De wederpartij vrijwaart AQShop voor aanspraken met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen en/of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
17.4 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de wederpartij over op het moment waarop deze aan de wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de wederpartij of van een door de wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

18. Persoonsgegevens.
18.1 AQShop zal de gegevens van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. AQShop neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
18.2 U kunt altijd aan AQShop vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan AQShop vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die AQShop zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u AQShop hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven
18.3 De site van AQShop kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft AQShop geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

19. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen AQShop en de wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.
19.2 Geschillen tussen AQShop en de wederpartij die behoren tot de competentie van de arrondissementsrechtbank worden bij uitsluiting beslecht door de rechter van de plaats van vestiging van AQShop, tenzij AQShop als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

20. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
20.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht.
20.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de levering/overeenkomst.

Volgende
Inloggen

Email Adres

WachtwoordWachtwoord vergeten?


Registreer

Winkelwagen
Uw winkelwagen
is leeg
Allebedrijvenin